Podmienky prijatia detí

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú na to vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. 

  1. Povinné predprimárne vzdelávanie musí plniť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,

- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,

- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

a)  Dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade dieťaťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nejde o nové prijatie dieťaťa do materskej školy, ale o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a preto zákonný zástupca nepredkladá opätovne žiadosť o prijatie. Rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania vydáva riaditeľka materskej školy na základe predloženia:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

  2. Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia (ďalej len „zákonný zástupca“) spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

-  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

-  odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.