Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
dokumen t MS  W ord

dokument PDF
Žiadosť o prerušenie dochádzky
dokument MS  W ord

dokument PDF
Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
dokument MS Word

dokument PDF
Plnomocenstvo na prebratie dieťaťa
dokument MS Word

dokument PDF