Materská škola, Kežmarská 46, Košice

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2022/2023 prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin nasledovne:

MŠ Kežmarská 46, Košice zatvorená:

od 23.12.2022 (piatok) do 7.1.2023 (sobota)

Náhradná materská škola pre nahlásené deti z našej materskej školy bude MŠ Ipeľská 10, Košice.

MŠ Kežmarská 46, Košice je v prevádzke od 9.1.2023 (pondelok)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2022/2023 

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní predkladá Vyhlásení o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

 


Nástenka

Aktivity v CVČ

25.11.2022 13:43

Dňa 07.12.2022 dopoludnia budú mať deti IV. triedy edukačnú aktivitu v CVČ.

—————

Mikuláš

14.11.2022 12:18

Dňa 6.12.2022 o 08:30 hod. do materskej školy príde  Mikuláš, ktorý prinesie deťom balíčky. Spoločné fotenie s Mikulášom sa uskutoční v triedach.

—————

Anglické vzdelávacie aktivity v ZŠ

14.11.2022 12:17

Dňa 28.11.2022 o 09:40 hod.  sa predškoláci IV. triedy zúčastnia na vzdelávacích aktivitách anglického jazyka v Základnej škole Kežmarská 28, Košice.

—————