Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2022/2023

Miesto konania zápisu: Materská škola, Kežmarská 46, Košice  - riaditeľňa školy

Termín podávania žiadostí: od 02.05.2022  do 04.05.2022

Pondelok  02.05.2022 v čase  od 07:00  do 13:00 hod.

Utorok     03.05.2022 v čase  od 13:00  do 16:30 hod.

Streda     04.05.2022 v čase  od 10:00  do 12:00 hod.

Podmienky prijatia:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa miesta trvalého bydliska,
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov, ale v školskom roku 2022/2023 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
 5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2022.

Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok 2022/2023 si môžete stiahnuť z odkazu tu

Darujte nám 2% z Vašich daní

Pomôžte nám  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole darovaním 2% z Vašich daní.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ,  stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vypíšete  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane“. Obe vyplnené tlačivá odovzdajte v materskej škole alebo vložte do poštovej schránky materskej školy v zalepenej obálke. My už všetko ostatné vybavíme na daňovom úrade.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.  

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane: 

Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Kežmarská 295/46, 04011 Košice
IČO: 173196170844
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8109000000000444123618 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)  

Tlačivo nájdete v triedach alebo tu

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2021/2022 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený po predložení "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka".

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ:

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie nepovinné: 
 1. v prípade neprítomnosti trvajúcej 3 a viac dní (rátajú sa do toho víkendy a sviatky) z akýchkoľvek dôvodov -  rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 2. v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia - "Potvrdenie od lekára" len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa  posúdi, že je ho potrebné vystaviť z epidemiologických dôvodov, kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.         
Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie: ​
 1. v prípade neprítomnosti trvajúcej 3 a viac dní (rátajú sa do toho víkendy a sviatky) z iných dôvodov ako ochorenia - (možné len v nevyhnutnom prípade) - rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 2. V prípade neprítomnosti trvajúcej od 3-7 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u lekára, predkladá rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 3. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 7 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)  z dôvodu choroby predkladá rodič Potvrdenie od lekára.

U dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej škole spôsobom, aký určí materská škola (za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie sa považuje rodinná dovolenka, choroba iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z rodinných dôvodov).

Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení/neospravedlnení neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou dieťaťa.  

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.


Nástenka

Darujte nám 2% z Vašich daní

02.03.2022 18:09

Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Kežmarská 295/46, 04011 Košice
IČO: 173196170844
Právna forma: Občianske združenie
Tlačivo nájdete v triedach alebo tu

—————