Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2021/2022 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. 

Deti sa schádzajú od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede – zberná trieda nefunguje.

Popoludní sa rozchádzajú domov zo svojich tried alebo zo školského dvora od 15:00 hod. do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sprevádzajúce dieťa sú povinné  mať na tvári respirátor resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách po pravej strane alebo ľavej strane.

Deti v materskej škole nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa  a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško,  do príchodu zákonného zástupcu sa dieťa izoluje v riaditeľni a ihneď sa telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie dieťa nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom.

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ:
Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie nepovinné: 
  1. v prípade neprítomnosti trvajúcej 3 a viac dní (rátajú sa do toho víkendy a sviatky) z akýchkoľvek dôvodov -  rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,
  2. v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia - "Potvrdenie od lekára" len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa  posúdi, že je ho potrebné vystaviť z epidemiologických dôvodov, kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.         
Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie: ​
  1. v prípade neprítomnosti trvajúcej 3 a viac dní (rátajú sa do toho víkendy a sviatky) z iných dôvodov ako ochorenia - (možné len v nevyhnutnom prípade) - rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,
  2. V prípade neprítomnosti trvajúcej od 3-7 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u lekára, predkladá rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti,
  3. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 7 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)  z dôvodu choroby predkladá rodič Potvrdenie od lekára.

U dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej škole spôsobom, aký určí materská škola (za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie sa považuje rodinná dovolenka, choroba iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z rodinných dôvodov).

Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení/neospravedlnení neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou dieťaťa.  

Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnená aktualizovaná verzia školského semaforu:  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ a rozhodnutie ministra č.: 2021/21911:1-A1810 s účinnosťou od 29.11.2021, ktoré nájdete na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021

 

Informácie k poskytnutiu dotácie na stravu (tzv. obedy zadarmo)

Automaticky majú nárok na obedy zadarmo len deti v hmotnej núdzi alebo z rodín na hranici životného minima.  Ostatní, ktorí chcú dotáciu na stravu, by mali materskej škole odovzdať čestné vyhlásenie, že nečerpajú zvýšený daňový bonus. Kto, naopak, dáva prednosť vyššiemu daňovému bonusu, nemusí oznamovať nič.

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Teda:

  • buď majú dieťa vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
  • ich dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Podrobné informácie s konkrétnymi príkladmi sú v prílohe. 

Tabulka dotácia na stravu vs daňový bonus.jpg

čestné vyhlásenie do 2021.docx

obedy zadarmo a daňový bonus od 1.8.2021.docx

 

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

 


Nástenka

Školský semafor

28.11.2021 14:59

Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnená aktualizovaná verzia školského semaforu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ a rozhodnutie ministra č.: 2021/21911:1-A1810 s účinnosťou od 29.11.2021, ktoré nájdete na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021

—————

Fotogaléria školský rok 2020/2021

06.12.2020 16:00

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii na školský rok 2020/2021

—————