Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2023/2024

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. 

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023

15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103 . Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 20,- € na 40,- €  (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčastných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).

3. Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

Výška dotácie na stravu od 01.05.2023 - Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume: a) 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy a odobralo obed.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2023 zmenili trvalý príkaz za školné na 40,- € a za stravu na 50,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (7,- €).

 https://www.kosice.sk/vzn/237


Nástenka

Aktivity v CVČ

12.09.2023 15:40

Dňa 20.09.2023 sa deti IV. triedy zúčastnia aktivít realizovaných v centre voľného času.

—————

Exkurzia do Centra environmentálnej výchovy Kosit

12.09.2023 15:37

Dňa 21.09.2023 dopoludnia  sa predškoláci IV. triedy zúčastnia exkurzie do Centra environmentálnej výchovy v areáli Zariadenia na energetické využitie odpadov spoločnosti KOSIT.

—————

Týždeň športu

12.09.2023 15:34

V dňoch 25.09.-29.09.2023 dopoludnia budú pripravené pre deti v školskej záhrade zábavno - športové hry. Prosíme rodičov, aby dali deťom pohodlné oblečenie a obuv na športové aktivity.

—————

Divadlo Gašparko

12.09.2023 15:31

Dňa 28.09.2023 dopoludnia sa v materskej škole predstaví bábkové divadlo Gašparko s rozprávkou: "Kubko a Maťko."

—————