Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2023/2024

Miesto konania zápisu: Materská škola, Kežmarská 46, Košice  - riaditeľňa školy

Termín podávania žiadostí: od 02.05.2023  do 04.05.2023

Utorok     02.05.2023 v čase  od 07:00  do 13:00 hod.

Streda     03.05.2023 v čase  od 13:00  do 16:30 hod.

Štvrtok    04.05.2023 v čase  od 08:00  do 12:00 hod.

Podmienky prijatia:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov, ale v školskom roku 2023/2024 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.                                  

Žiadosť o prijatie do MŠ Kežmarská 46, Košice nájdete tu

Darujte nám 2% z Vašich daní

Pomôžte nám  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole darovaním 2% z Vašich daní.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ,  stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vypíšete  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane“. Obe vyplnené tlačivá odovzdajte v materskej škole alebo vložte do poštovej schránky materskej školy v zalepenej obálke. My už všetko ostatné vybavíme na daňovom úrade.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.  

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane: 

Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Kežmarská 295/46, 04011 Košice
IČO: 173196170844
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8109000000000444123618 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)  

Tlačivo nájdete v triedach alebo tu

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023

15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103 . Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 20,- € na 40,- €  (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčastných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).

3. Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2023 zmenili trvalý príkaz za školné na 40,- € a za stravu na 50,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (7,- €).

 https://www.kosice.sk/vzn/237

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2022/2023 

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní predkladá Vyhlásení o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

 


Nástenka

Darujte nám 2% z Vašich daní

28.02.2023 15:15

Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Kežmarská 295/46, 04011 Košice
IČO: 173196170844
Právna forma: Občianske združenie
Tlačivo nájdete v triedach alebo tu

—————

Aktivity v CVČ

26.02.2023 13:31

Dňa 29.03.2023 dopoludnia budú mať deti IV. triedy edukačnú aktivitu v CVČ.

—————

Deň otvorených dverí v ZŠ

26.02.2023 13:29

Dňa 21.03.2023 o 9:30 hod. predškoláci IV. triedy navštívia Základnú školu Kežmarská 30, Košice.

—————

Ujo Ľubo v MŠ

26.02.2023 13:27

Dňa 16.03.2023 o 9:00 hod. vystúpi ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou: "Šípková Ruženka".

—————