Materská škola, Kežmarská 46, Košice

 Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2024/2025

Miesto konania zápisu: Materská škola, Kežmarská 46, Košice  - riaditeľňa školy

Termín podávania žiadostí: od 02.05.2024  do 06.05.2024

Štvrtok   02.05.2024 v čase  od 07:00  do 13:00 hod.

Piatok     03.05.2024 v čase  od 13:00  do 16:30 hod.

Pondelok  06.05.2024 v čase od 08:00  do 12:00 hod.

Podmienky prijatia:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2024 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2024.                                  

Žiadosť o prijatie do MŠ Kežmarská 46, Košice nájdete tu

 Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2023/2024

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. 

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2024

16.12.2023 bolo mestským zastupiteľstvom schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto dochádza k zmene VZN č. 237 je od 1.1.2024.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 40,- € na 50,- €  (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčastných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).

3. Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 8,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

Výška dotácie na stravu od 01.05.2023 - Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume: a) 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy a odobralo obed.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2024 zmenili trvalý príkaz za školné na 50,- € a za stravu na 55,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (8,- €).

https://www.kosice.sk/vzn/237

 


Nástenka

Aktivity v CVČ

14.05.2024 13:44

Dňa 22.05.2024 sa deti IV. triedy zúčastnia aktivít realizovaných v centre voľného času.

—————

Posedenie v II. triede jablko

14.05.2024 13:43

Srdečne Vás pozývame dňa 22.05.2023 o 15:00 hod. na posedenie pri kávičke s krátkym vystúpením detí II. triedy pri príležitosti Dňa rodiny.

—————

Posedenie v III. triede hrozno

14.05.2024 13:42

Srdečne Vás pozývame dňa 23.05.2024 o 15:15 hod. na posedenie pri kávičke s krátkym vystúpením detí III. triedy pri príležitosti Dňa rodiny.

—————

Posedenie v I. triede hruška

14.05.2024 13:42

Srdečne Vás pozývame dňa 30.05.2023 o 15:00 hod. na posedenie pri kávičke s krátkym vystúpením detí I. triedy pri príležitosti Dňa rodiny.

—————