Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2023/2024

Miesto konania zápisu: Materská škola, Kežmarská 46, Košice  - riaditeľňa školy

Termín podávania žiadostí: od 02.05.2023  do 04.05.2023

Utorok     02.05.2023 v čase  od 07:00  do 13:00 hod.

Streda     03.05.2023 v čase  od 13:00  do 16:30 hod.

Štvrtok    04.05.2023 v čase  od 08:00  do 12:00 hod.

Podmienky prijatia:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov, ale v školskom roku 2023/2024 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.                                  

Žiadosť o prijatie do MŠ Kežmarská 46, Košice nájdete tu

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023

15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103 . Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 20,- € na 40,- €  (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčastných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).

3. Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

Výška dotácie na stravu od 01.05.2023 - Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume: a) 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy a odobralo obed.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2023 zmenili trvalý príkaz za školné na 40,- € a za stravu na 50,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (7,- €).

 https://www.kosice.sk/vzn/237

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2022/2023 

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní predkladá Vyhlásení o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

 


Nástenka

Posedenie v II. triede Hruška

25.05.2023 09:24

Srdečne Vás pozývame dňa 30.05.2023 o 15:15 hod. na posedenie pri kávičke s krátkym vystúpením detí II. triedy hruška pri príležitosti Dňa rodiny.

—————

MDD

25.05.2023 09:21

 Dňa 2.6.2023 dopoludnia budú pre deti pripravené zábavné hry a súťaže organizované učiteľmi CVČ.

—————

Predplavecký výcvik

25.05.2023 09:20

V termíne od 5.6.2023 do 16.6.2023 sa uskutoční predplavecký výcvik pre našich predškolákov.

—————

MDD v MŠ

25.05.2023 09:15

Dňa 6.6.2023 o 15.00 hod. bude pre deti a rodičov pripravené športovo-zábavné podujatie pri príležitosti MDD. Súčasťou podujatia bude vystúpenie detí tanečného krúžku Myšičky  a diskotéka s "Ujom Ľubom".

—————

Posedenie v I. triede - JABLKO

25.05.2023 09:14

Srdečne Vás pozývame dňa 08.06.2023 o 15:15 hod. na posedenie pri kávičke s krátkym vystúpením detí I. triedy jablko pri príležitosti Dňa rodiny.

—————