Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Od pondelka 3.5.2021 bez preukazovania sa testom

V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 osoby pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia v červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

 

Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy, Kežmarská 46, Košice, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Miesto konania zápisu: Materská škola, Kežmarská 46, Košice  - riaditeľňa školy

Termín podávania žiadostí: od 03.05.2021  do 05.05.2021

Pondelok  03.05.2021 v čase  od 07:00  do 13:00 hod.

Utorok      04.05.2021 v čase  od 14:00  do 17:00 hod.

Streda       05.05.2021 v čase  od 10:00  do 12:00 hod.

Podmienky prijatia:

- Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

- Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

- Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,  podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok 2021/2022 si môžete stiahnuť z odkazu tu

Určenie spádovosti a informácia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie 

Určenie spádovosti MŠ.pdf

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.docx

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. 

Deti sa schádzajú od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede – zberná trieda nefunguje.

Popoludní sa rozchádzajú domov zo svojich tried alebo zo školského dvora od 15:00 hod. do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sprevádzajúce dieťa sú povinné  mať na tvári respirátor, resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách po pravej strane alebo ľavej strane.

Deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy a mimo areálu školy, vo svojej triede a pri pobyte v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško,  do príchodu zákonného zástupcu sa dieťa izoluje v riaditeľni a ihneď sa telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie dieťa nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

 

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.