Materská škola, Kežmarská 46, Košice

OZNÁMENIE o prerušení prevádzky v materskej školy

Riaditeľka MŠ Kežmarská 46 oznamuje rodičom, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2020/2021

Miesto zápisu: Materská škola Kežmarská 46  

Termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou nemení

Termín zápisu od 04.05.2020  do 06.05.2020

Utorok     04.05.2020 v čase od 07.00 h do 13.00 h 

Štvrtok    05.05.2020 v čase od 14.00 h do 17.00 h

Piatok      06.05.2020 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou (e-mailom,  písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy)

Žiadosti podávajte v termínoch určených na podávanie žiadostí uvedených vyššie. Spôsob podania si môžete vybrať: 

e-mailom na adresu:  mskezmarska@gmail.com 

písomne: poštou na adresu materskej školy, alebo vhodením do poštovej schránky materskej školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

Deti narodené do 31.8.2018

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  1. deti ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  4. deti vo veku od 3 rokov,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2020 dovŕšia tri roky veku a nástupom do materskej školy k 2.9.2020.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa však  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie  o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom zaslané doporučene poštou do 30. júna 2020. 

Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok 2020/2021 si môžete stiahnuť z odkazu tu

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Darujte nám 2% z Vašich daní

Pomôžte nám  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole darovaním 2% z Vašich daní.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ,  stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vypíšete  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane“. Obe vyplnené tlačivá vložte v zalepenej obálke do poštovej schránky v materskej škole. My už všetko ostatné vybavíme na daňovom úrade.

Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.  

 
Údaje potrebné na poukázanie 2% dane: 
Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Kežmarská 295/46, 04011 Košice
IČO: 173196170844
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8109000000000444123618 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)  
 
Tlačivo nájdete v triedach alebo tu.
 

Materská škola Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

Prevádzka je v pracovných dňoch,  v čase od 6.00 do 17.00 hod.

 


Ochrana osobných údajov - GDPR

 

Zásady ochrany osobných údajov


Nástenka

Pomoc CPPPaP pre školy

31.03.2020 09:10

Informácie k zabezpečeniu podporných poradenských služieb pre rodičov "Pomoc CPPPaP pre školy"

—————

Fotogaléria školský rok 2019/2020

10.11.2019 14:52

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii školský rok 2019/2020.

—————