Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Prevádzka Materskej školy, Kežmarská 46, Košice počas letných prázdnin

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2020/2021 prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nasledovne:

MŠ Kežmarská 46, Košice v prevádzke aj pre deti z Materskej školy Trebišovská 11, Košice:

od 1.7.2021 (štvrtok) do 30.7.2021 (piatok)

MŠ Kežmarská 46, Košice zatvorená:

od 2.8.2021 (pondelok) do 31.8.2021 (utorok)

Náhradná materská škola pre nahlásené deti z našej materskej školy bude MŠ Humenská 51, Košice.

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. 

Deti sa schádzajú od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede – zberná trieda nefunguje.

Popoludní sa rozchádzajú domov zo svojich tried alebo zo školského dvora od 15:00 hod. do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sprevádzajúce dieťa sú povinné  mať na tvári respirátor, resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách po pravej strane alebo ľavej strane.

Deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy a mimo areálu školy, vo svojej triede a pri pobyte v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško,  do príchodu zákonného zástupcu sa dieťa izoluje v riaditeľni a ihneď sa telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie dieťa nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

 

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

 


Nástenka

Fotogaléria školský rok 2020/2021

06.12.2020 16:00

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii na školský rok 2020/2021

—————