Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Informácie o prevádzke od 8.3.2021

V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športi č. 2021/10079:1-A1810, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra č. 2021/10079:2-A1810 v zmysle podmienok uvedených v uznesení vlády SR č. 122 a 123 je od 8.3.2021

Materská škola v prevádzke prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s týmto rozhodnutím, ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika RÚVZ Košice a záverov zasadnutia krízového štábu mesta Košice konaného dňa 4.3.2021 vydalo usmernenie k prevádzke základných a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:

- s účinnosťou od 8.3.2021 do odvolania je organizácia prezenčného školského vyučovania v materských školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Od pondelka 8.3.2021 bude potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v rámci ktorého je vyhlásenie o tom, že nemáte možnosť vykonávať prácu z domu (nepredkladá sa potvrdenie od zamestnávateľa). 

 

Zápis do Materskej školy, Kežmarská 46, Košice

na školský rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy, Kežmarská 46, Košice, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Miesto konania zápisu: Materská škola, Kežmarská 46, Košice  - riaditeľňa školy

Termín podávania žiadostí: od 03.05.2021  do 05.05.2021

Pondelok  03.05.2021 v čase  od 07:00  do 13:00 hod.

Utorok      04.05.2021 v čase  od 14:00  do 17:00 hod.

Streda       05.05.2021 v čase  od 10:00  do 12:00 hod.

Podmienky prijatia:

- Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

- Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

- Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,  podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok 2021/2022 si môžete stiahnuť z odkazu tu

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. 

Deti sa schádzajú od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede – zberná trieda nefunguje.

Popoludní sa rozchádzajú domov zo svojich tried alebo zo školského dvora od 15:00 hod. do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sú povinné  mať na tvári rúška a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách po pravej strane.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško,  do príchodu zákonného zástupcu sa dieťa izoluje v riaditeľni a ihneď sa telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie dieťa nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

 

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

 


Nástenka

Fotogaléria školský rok 2020/2021

06.12.2020 16:00

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii na školský rok 2020/2021

—————