Materská škola, Kežmarská 46, Košice

 V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2023/2024 prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin nasledovne:

MŠ Kežmarská 46, Košice zatvorená:

od 26.02.2024 ( pondelok ) do 01.03.2024 ( piatok )

Náhradná materská škola pre nahlásené deti z našej materskej školy bude MŠ Hronská 7, Košice.

MŠ Kežmarská 46, Košice je v prevádzke od 04.03.2024 (pondelok)


 Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2023/2024

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. 

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2024

16.12.2023 bolo mestským zastupiteľstvom schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto dochádza k zmene VZN č. 237 je od 1.1.2024.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 40,- € na 50,- €  (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčastných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).

3. Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 8,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

Výška dotácie na stravu od 01.05.2023 - Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume: a) 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy a odobralo obed.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2024 zmenili trvalý príkaz za školné na 50,- € a za stravu na 55,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (8,- €).

https://www.kosice.sk/vzn/237

 


Nástenka

Návšteva základnej školy

21.02.2024 09:50

Dňa 06.03.2024 predškoláci IV. triedy navštívia Základnú školu Kežmarská 30, Košice.

—————

Aktivity v CVČ

21.02.2024 09:49

Dňa 13.03.2024 sa deti IV. triedy zúčastnia aktivít realizovaných v centre voľného času.

—————

Veľká noc s UsmievAnkou

21.02.2024 09:46

Dňa 15.03.2024 o 09:00 hod. predstaví sa  UsmievAnka so zábavným pesničkovo – animačno – divadelným programom pre deti s interaktívnymi piesňami.

—————

Ujo Ľubo

21.02.2024 09:44

Dňa 18.03.2024 dopoludnia sa v materskej škole vystúpi ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou: "O hlúpom Janovi."

—————

Aktivity v CVČ

21.02.2024 09:43

Dňa 27.03.2024 sa deti IV. triedy zúčastnia aktivít realizovaných v centre voľného času.

—————