Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Informácie k poskytnutiu dotácie na stravu (tzv. obedy zadarmo)

Automaticky majú nárok na obedy zadarmo len deti v hmotnej núdzi alebo z rodín na hranici životného minima.  Ostatní, ktorí chcú dotáciu na stravu, by mali materskej škole odovzdať čestné vyhlásenie, že nečerpajú zvýšený daňový bonus. Kto, naopak, dáva prednosť vyššiemu daňovému bonusu, nemusí oznamovať nič.

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Teda:

  • buď majú dieťa vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
  • ich dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Aby ste mali dotáciu poskytnutú od septembra 2021, je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie vedúcej ŠJ do 6.9.2021 do 8:00 hod., (tí, ktorí predložili už v auguste, už nepredkladajú).

Podrobné informácie s konkrétnymi príkladmi sú v prílohe. 

Tabulka dotácia na stravu vs daňový bonus.jpg

čestné vyhlásenie do 2021.docx

obedy zadarmo a daňový bonus od 1.8.2021.docx

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2021/2022 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. 

Deti sa schádzajú od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede – zberná trieda nefunguje.

Popoludní sa rozchádzajú domov zo svojich tried alebo zo školského dvora od 15:00 hod. do 16:30 hod. - zberná trieda nefunguje.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sprevádzajúce dieťa sú povinné  mať na tvári respirátor resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách po pravej strane alebo ľavej strane.

Deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy a mimo areálu školy, vo svojej triede a pri pobyte v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško,  do príchodu zákonného zástupcu sa dieťa izoluje v riaditeľni a ihneď sa telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie dieťa nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

 

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

 


Nástenka

Športové súťaže a hry

15.09.2021 17:18

Dňa 16.09.2021 dopoludnia v záhrade sa deti aktívne zapoja do športových súťaží a hier za dodržania skupinových izolácii tried. 

—————

Zdravé zúbky

15.09.2021 17:13

Dňa 20.09.2021 dopoludnia budú mať deti III. a IV. triedy zaujímavú edukačnú aktivitu na tému "Podpora zdravia ústnej dutiny" zabezpečenú zamestnancami RUVZ.

—————

Aktivity v CVČ

15.09.2021 17:03

Dňa 21.09.2021 dopoludnia deti IV. triedy  a 22.09.2021 dopoludnia deti III.triedy sa zúčastnia na výtvarných a keramických aktivitách v CVČ.

—————

Návšteva knižnice

15.09.2021 17:01

Dňa 21.09.2021 dopoludnia návštívia predškoláci III. triedy a dňa 27.09.2021 dopoludnia návštívia predškoláci IV. triedy knižnicu.

—————

Fotogaléria školský rok 2020/2021

06.12.2020 16:00

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii na školský rok 2020/2021

—————